إحصائيات - فهرس

التنبيهات
177-بةكر  /  bakr 177. paray saf dakatawa hi mangy 10ya. lo rozhi pensham
100-رمضان   /  hata penshame wasl daka
168-هيمن  /  maw3idi paraya
168-هيمن  /  maw3idi paraya
201-يوسف / ك  /  12y mang goti haftay dahatw ba braki bash toray dakamawa
75-احمد   /  maw3idi paraya
72-صنعان   /  گۆتی بە بیستونی برام دەریم لۆ پارە. ١٩ی مانگ
117-محمد  /  sbay hawala dakatn 19y mang
126-ملا حامد  /  maw3idi para
132-كيلان   /  ta pesh sari mang dyar dabi